InterSign
www.pero-parker.cz
Košík: Košík je prázdný
 

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží a služeb společnosti INTERSIGN, s.r.o. se sídlem Libušská 258/109, Praha 4, 142 00, IČ: 28912748, DIČ: CZ28912748, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C152740

 

I.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb poskytovaných firmou INTERSIGN, s.r.o. od okamžiku uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím a platí pro všechny smluvní vztahy nebylo-li v konkrétních Smluvních ujednání písemně dohodnuto jinak. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále jen „Smluvní strany“). Uzavřením Smlouvy akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem Obchodního zákoníku a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Veškeré Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Neupravené smluvní vztahy se řídí zákonem čís. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a zákonem čís. 40/1964 Sb., občanským Zákoníkem, oba v platném znění.

Prodávající je oprávněn VOP průběžně novelizovat. Znění změn a doplňků, resp. úplné znění novelizovaných Všeobecných obchodních podmínek Prodávající zveřejní na internetových stránkách Prodávajícího.

 

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Kupní smlouva - Kupní Smlouva - objednávka Kupujícího, je návrhem Smlouvy a samotná Smlouva je uzavřena momentem doručení Potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.pero-parker.cz

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Prodávající - INTERSIGN, s.r.o. se sídlem Libušská 258/109, Praha 4, 142 00, IČ: 28912748, DIČ: CZ28912748, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 152740. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty".

Kupující - Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Objednávka - Objednávkou se pro tyto Všeobecné obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu, s cílem obdržet od něj objednané plnění ve Zboží nebo službách.

Zboží a cena Zboží
Zboží znamená Zboží a služby, uvedené v nabídce Prodávajícího.
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.pero-parker.cz jsou vždy aktuální a platné ceny

 

III. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na žádost Kupujícího vymazat z databáze Prodávajícího. Kupující může o výmaz zažádat písemně, e-mailem nebo telefonicky.

 

IV. OTEVÍRACÍ DOBA

Provozovna na adrese: Libušská 258/109, Praha 4, 142 00
Po - Pá    8:30 - 17:00
Objednávky přes e-mail 24h denně, 7 dní v týdnu

 

V. ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě objednávek kupujícího
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.pero-parker.cz
- elektronickou poštou na adrese: info@pero-parker.cz
- osobně
- telefonicky

 Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- prodávajícího - obchodní firmu (název) a sídlo (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
- kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího
- specifikace požadovaného zboží případně uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky
- množství požadovaných kusů produktů
- vybraný způsob platby
- požadovaný termín dodání zboží
- adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky a zaslání potvrzení objednávky. Objednávka je po jejím potvrzení prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

 

VI. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůty počínají běžet dnem uzavření Smlouvy. Závazný termín je potvrzen Prodávajícím spolu s objednávkou - Smlouvou Kupujícího.
Pokud se ve Smlouvě předpokládá její dodatečná konkretizace, počíná dodací lhůta běžet nejdříve dnem přijetí takovéto konkretizace Prodávajícím.
Zavázal - li se Kupující k poskytnutí součinnosti (např. k poskytnutí zálohy), prodlužuje se dodací lhůta o dobu event. převzetí nebo odeslání.
Závazek Prodávajícího dodat Zboží je splněn dnem, ke kterému předem oznámí Kupujícímu připravenost Zboží k převzetí nebo odeslání. V případě skladování hotové zakázky u prodávajícího déle než 10 dnů ode dne sjednaného jako termín dodání, sjednává se poplatek za skladné ve výši 0,5 % z kupní ceny skladovaného Zboží za každý den skladování.
Prodávající nenese odpovědnost za škody nebo jiné nároky plynoucí z prodlení s dodáním Zboží, jestliže toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, nastalými u Prodávajícího nebo u jeho subdodavatele. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané Zboží není ve lhůtě žádané Kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude Kupujícího informovat písemnou formou o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo nemožnosti dodávky daného Zboží vůbec, přičemž Kupujícímu tímto nevzniká vůči Prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním plněním potvrdí Kupující Prodávajícímu písemně, e-mailem nebo faxem a to ve lhůtě vyznačené na sdělení Prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že Kupující od Smlouvy odstupuje a Prodávající již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek Zboží ze zakázky.

Je - li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží a nesplní - li povinnosti ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené Kupujícím v trvání minimálně 15 pracovních dní, je Kupující oprávněn odstoupit pro toto podstatné porušení Smlouvy od její dosud nesplněné části.
Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta běžet dnem připsání úhrady zálohové částky na účet Prodávajícího.

Dodací lhůta může být změněna v následujících případech:
a) není uhrazena domluvená zálohová platba Kupujícím
b) Kupující se ve stanovené lhůtě nevyjádřil k případným změnám sortimentu Zboží
c) Kupující nedodal ve stanovené lhůtě potřebné podklady nebo informace pro zahájení zakázkové výroby

 

VII. DODACÍ PODMÍNKY

Zboží bude Prodávajícím dodáno Kupujícímu na místo uvedené v objednávce.
Při převzetí zboží Kupujícím, je tento povinen zkontrolovat kompletnost a kvalitu dodávaného zboží. Na reklamace kompletnosti dodaného zboží starší více než pět pracovních dní (kromě vad, na které se vztahuje záruka na jednotlivé druhy dodaného zboží dle Obchodního zákoníku, popř. dle výrobce zboží), nebude brán zřetel. Okamžikem převzetí Zboží Kupujícím přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození věci z Prodávajícího na Kupujícího.
Při převzetí zboží je Kupující povinen potvrdit dodací list se specifikací dodaného zboží, nebo jiný doklad předložený přepravce stvrzující dodání zboží. V případě, že obal zboží dodaného prostřednictvím přepravce vykazuje poškození, je Kupující povinen sepsat s přepravcem záznam o škodní události s uvedením rozsahu a druhu poškození obalu. V případě nesepsání záznamu o škodní události není možné později uplatnit reklamaci na nekompletnost dodávky, nebo poškození zboží.
Kupující vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z těchto variant způsobu dodání zboží (nabídka způsobu dodání zboží níže uvedená se může lišit v závislosti na aktuální nabídce přepravních možností Prodávajícího):
a) osobní převzetí v provozovně firmy INTERSIGN, s.r.o. Libušská 258/109, Praha 4, 142 00
b) přepravní služba s dobírkou či bez dobírky. (PPL, Česká Pošta, ....)
c) ostatní - musí být specifikován požadovaný způsob dodání zboží

V případě způsobu a) dodání zboží je místem plnění sídlo Prodávajícího. V případě způsobu dodání zboží b) a c) je místem a časem plnění okamžik předání Kupujícímu.
Není-li stanoveno jinak, náklady za dopravu platí Kupující formou zvláštní položky ve faktuře.
Prodávající je oprávněn plnit předmět Smlouvy i částečně a Kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané Zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, přirážek a daně z přidané hodnoty.
Spolu s objednaným Zbožím, zašle Prodávající Kupujícímu fakturu na kupní cenu Zboží.
Faktura bude mít náležitost daňového dokladu.
Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu Smlouvy a Kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.
V případě prodlení Kupujícího s úhradou, kterékoli faktury nebo její části, je Prodávající oprávněn účtovat Smluvní úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení úhrady kterékoliv faktury nebo její části, je Prodávající oprávněn pozdržet dodání dalšího Zboží Kupujícímu, a to až do úplného splacení všech závazků Kupujícího, kterými je vůči Prodávajícímu v prodlení. Po tuto dobu není Prodávající v prodlení s dodáním Zboží.
Zadržení platby nebo krácení platby Kupujícím z důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.
Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet Prodávajícího nebo kdy je potvrzeno přijetí platby v hotovosti.
Na základě dohody Smluvních stran lze provést úhradu Zboží těmito způsoby, Prodávající si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady zboží v okamžiku akceptace objednávky:
· v hotovosti při předání zboží
· platba v hotovosti (dobírkou) - kupní cenu zaplatíte na místě našemu pracovníkovi (řidiči) nebo řidiči přepravn&´ společnosti. Za tuto službu Vám bude účtován poplatek podle aktuálního ceníku Prodávajícího, Kupující obdrží doklad o převzetí hotovosti.
· bankovním převodem - částku za Zboží můžete poukázat na náš účet, uvedený na faktuře. Nezaplacení ceny za dodané Zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení kupní smlouvy.
· 100 % záloha včetně DPH předem (na základě zálohové faktury Prodávajícího).
· x % jako částečná platba předem (na základě faktury).
· x % jako částečná platba předem + doplatek v hotovosti při převzetí Zboží.

Není-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak a poskytuje-li Prodávající Kupujícímu dodavatelský úvěr, je vydaná faktura splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet Prodávajícího.
Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění ze Smlouvy až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch Prodávajícího v plné výši.
Nezaplacení ceny za dodané Zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení Smlouvy.
Žádná část kupní ceny za dodané Zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky Kupujícího, kterou má vůči Prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Objednávka v celkové ceně Zboží do 10.000,- Kč, včetně daně z přidané hodnoty, je vždy splatná v hotovosti, nebo na dobírku, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
Objednávky převyšující celkovou cenu Zboží 20.000,- Kč, včetně daně z přidané hodnoty, se zpoplatňují zálohovou fakturou ve výši nejméně 50 % z celkové ceny objednaného Zboží, pokud se Smluvní strany nedohodly jinak.

 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující l má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí písemné odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující  povinen vrátit úplné, s kompletní  nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.) Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (zakázková výroba) nebo pro jeho zákazníka

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Prodávající může odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy jako je prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží po více než 30 kalendářních dnů ode dne splatnosti faktury nebo faktur, dále při podstatném zhoršení majetkových poměrů Kupujícího. Za podstatné zhoršení majetkových poměrů se považuje zejména:
a) podání návrhu příslušnému soudu na prohlášení konkurzu na majetek Kupujícího
b) zamítnutí pojistitele pohledávek Prodávajícího nadále pojišťovat rizika spojená s dalšími dodávkami Zboží Kupujícímu.

Prodávající může od Smlouvy jednostranně odstoupit také v případě, že Kupující je v prodlení s úhradou zálohy více než 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu, v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. Pro jednostranné odstoupení od Smlouvy platí obdobně shora uvedená ustanovení v tomto článku.

V případě, že Prodávající odstoupí od Smlouvy (příp. části plnění), je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané Zboží (příp. část Zboží, jehož se odstoupení týká).

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané Zboží není ve lhůtě žádané Kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude Kupujícího informovat písemnou formou o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo nemožnosti dodávky daného Zboží vůbec, přičemž Kupujícímu t&i´´/pacute;mto nevzniká vůči Prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním plněním potvrdí Kupující Prodávajícímu písemně, e-mailem nebo faxem a to ve lhůtě vyznačené na sdělení Prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že Kupující od Smlouvy odstupuje a Prodávající již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek Zboží ze zakázky.

 

X. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak, od dodání Zboží Kupujícímu. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro Smluvní strany závazná ustanovení § 422 a násl., Obchodního zákoníku, ve znění platném v okamžiku sjednání Smlouvy.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Prodávajícímu veškeré vady Zboží. Zjevné vady musí být Kupujícím písemně oznámeny, v souladu s náležitostmi dle Reklamačního řádu Prodávajícího, nejpozději do 5 dnů po doručení Zboží, a skryté vady pak nejpozději do šesti měsíců. Vady Zboží, které mohou způsobit škodu, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu okamžitě. Písemné oznámení vady Zboží musí obsahovat popis vady, případně jak se vada projevuje. Reklamace přitom nem&´ odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované Zboží Fakturováno. Kupující nese riziko škod vzniklých v důsledku porušení jeho povinností dle tohoto článku.

Reklamaci je možno uplatnit a řešit v místě sídle Prodávajícího. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající je povinen uznané vady odstranit náhradním plněním (pokud je identické Zboží k dispozici v okamžiku vyřízení reklamace), dobropisem, nebo jiným dohodnutým způsobem, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamace. Vadné části Zboží, které byly vyměněny, zůstávají v majetku Prodávajícího.

Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vadu vyloučeny.

Množstevní rozdíly zjištěné Kupujícím mimo prostory Prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

V případě, že Kupující oznámí Prodávajícímu vady Zboží a na Zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl Prodávající odpovědný, nahradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé se zjištěním neoprávněnosti reklamace.

Kupující při uplatnění záruky má:
· jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní Smlouvy
· jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od Smlouvy
· jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od Smlouvy
· jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Smlouvy

Záruka se nevztahuje na vady Zboží způsobené používáním k jinému účelu, než je pro dané Zboží obvyklé, neodborným zásahem Kupujícího nebo třetí osoby, a vady Zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, zejména vady Zboží vzniklé chybným používáním, použitím nevhodných chemických prostředků, a všemi dalšími příčinami bez zavinění Prodávajícího. V souvislosti s odpovědností za vady a odpovědností ze záruky není Prodávající povinen odstraňovat bezplatně vady Zboží na jiném místě, než v místě sídla Prodávajícího nebo v místě Smluveném pro dodání Zboží.

Podrobný postup reklamace upravuje Reklamační řád Prodávajícího.

 

XI. DORUČOVÁNÍ

Při doručování (zasílání písemností), zpráv a jakýchkoliv jiných materiálů druhé Smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé Smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, oficiálně sdělenou druhé Smluvní straně, ze které je běžně přijímána korespondence resp. adresa uvedená ve Smlouvě.

Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (Kupující nebo Prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (Kupujícího nebo Prodávajícího) a adresát (Kupující nebo Prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (Kupující nebo Prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.

E-maily se považují za doručené, pokud je doručení potvrzeno druhou Smluvní stranou nikoliv pouze prostřednictvím automatického potvrzování odpovědi, nýbrž výslovným potvrzením doručení e-mailové zprávy samostatným e-mailem, ve kterém bude druhou Smluvní stranou zopakováno označení věci a potvrzeno datum přijetí e-mailu.

Fax se považuje za doručený, je-li adresován předsedovy nebo místopředsedovy představenstva, jednateli, zástupci nebo zplnomocněnému zástupci Smluvní strany a vysílacím přístrojem je vydána potvrzenka o jeho úspěšném přenosu. Všechny zprávy a komunikace, na něž druhá Smluvní strana reaguje, se považují za doručené.

Pro účely Smlouvy se dnem doručení považuje:
· nejpozději třetí den uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě v případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl,
· při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím či odmítnutím této písemnosti.

Obě Smluvní strany se zavazují, že budou druhou Smluvní stranu neprodleně písemně informovat o případných změnách v osobě svého odpovědného pracovníka a jakýchkoli jiných údajů podstatných pro vzájemné poskytování si informací.

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez Předchozího upozornění.

Za společnost INTERSIGN, s.r.o. schválil Jaroslav Sýkora, jednatel společnosti
Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627 a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

´

 
Pera Waterman s rytinou, Nože Victorinox s gravírováním, Zippo zapalovače s rytinou
 
Prodej a gravírování psací potřeby Parker - INTERSIGN, s.r.o., Libušská 258/109, 142 00 Praha 4, info@pero-parker.cz